Whey protein causa acne?

Whey protein causa ou piora quadros de acne?